Hezhou, Guangxi, China

A traditional village in South China.